termo modernizacja     Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów: Gmina Milanów na czele listy beneficjentów w ramach konkursu na dofinansowanie zadania pn.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów.

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16,  w której projekt Gminy Milanów znalazł się na drugim miejscu z największą ilością punktów. W ramach zadania zostaną wykonane prace termomodernizacyjne budynków Szkoły Podstawowej oraz Urzędu Gminy w Milanowie.
W zakresie prac termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej w Milanowie i UG Milanów zostaną wykonane prace takie jak, docieplenie ścian, stropów i fundamentów, wymiana stolarki okiennej, modernizacja centralnego ogrzewania oraz wymiana tradycyjnego oświetlenia, na oświetlenie LED.
Całkowita wartość projektu 2 960 146,14 zł. w tym dofinansowanie 1 926 706,90 zł.