informacja      Szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: Urząd Gminy Milanów informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Milanów w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 10 lipca 2018 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 18 oraz dołączone są do informacji poniżej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. składanym do ARiMR).  W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika. Komisja przekaże tylko te protokoły, w których wykazane zostaną szkody w uprawach rolnych na poziomie co najmniej 30% w stosunku do całości powierzchni wszystkich upraw rolnych w danym gospodarstwie.

- Oświadczenie budynki 

- Oświadczenie uprawy

- Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

- Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych