Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na „Przygotowywanie programów rewitalizacji” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Opracowanie ww. dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Milanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020). Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” RPO WL 2014-2020. Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milanów (pdf 10MB)

Ankieta na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milanów na lata 2017-2023” Wyznaczenie Obszarów Do Rewitalizacji 

Porozmawiajmy O Rewitalizacji Gminy Milanów (doc 125 KB)

Fiszka Projektowa (103 KB)