projekt edukacyjny      Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów: to nowy projekt, który Gmina Milanów realizuje w Szkołach Podstawowych w Milanowie, Kostrach i Rudnie, w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12 2018. r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jego całkowity koszt wynosi 508 498,46 zł.  Udział gminy to jedynie niefinansowy wkład, w formie wynajęcia sal lekcyjnych na kwotę 25 425,00 zł.

W projekcie udział weźmie 240 uczniów i 43 nauczycieli.
 
            Ogromnym wsparciem będzie wyposażenie trzech naszych szkół w niezbędny, wartościowy i wysoce edukacyjny sprzęt na kwotę ok. 80.000,00 zł. Obejmie zakup między innymi laptopów z oprogramowaniem, tablic multimedialnych i rzutników.  Przy jego umiejętnym wykorzystaniu będzie można zorganizować ciekawe lekcje oraz dodatkowe zajęcia, zapewniając atrakcyjny sposób na naukę, zabawę oraz rozwój uczniowskich talentów i pasji.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia przede wszystkim w obszarze przedmiotów ścisłych, w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych, fizyki i chemii,  poprzez:
•    Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
•    Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących;
•    Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych;
•    Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
•    Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
•    Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
•    Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki;
•    Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach.