Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Jak neleży segregować odpady  Proste zasady segregacji odpadów  (pdf 288KB)

Harmonogram wywozu odpadów  Harmonogram odbioru odpadów 2019  

- rejon I

- rejon II

 Dyżury leśniczego w Gminie Milanów w I kwartale 2017 r.  Dyżury leśniczego w Gminie Milanów 2019 r.(pdf 732KB)

  Sprzedaż nieruchomości

 

Koła Łowieckie na terenie Gminy Milanów  

 

W przypadku nie odebrania odpadów z danej nieruchomości  prosimy  jej właściciela o zgłaszanie zaistniałej  sytuacji najpóźniej do godz. 15.30 następnego dnia roboczego pod nr tel. 83 3567 629.  Skargi zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być uwzględnione.

 

     Dyżury pracownika Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Małgorzaty Maciejuk w Urzędzie Gminy w Milanowie odbywają się w każdą środę od godz. 7.30 - 15.30. Udzielane są porady z  zakresu programów unijnych, wypełniania wniosków unijnych, spraw związanych z rolnictwem.

 

Pliki do pobrania:

  - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf 312KB)

  - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc 92KB)

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK ) znajdującym się w Milanowie przy oczyszczalni ścieków  w każdy poniedziałek w godzinach 9:00-17:00;
  • Gmina Milanów świadczy usługi odbioru nieczystości ciekłych - zgłoszenie wywozu nieczystości należy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 15A lub telefonicznie pod nr. 83 356 76 29;
  • Opłaty za odbiór odpadów oraz wywóz nieczystości i opłaty za ścieki należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na nr konta. 618046 1067 2004 0600 1661 0005 -  w tytule przelewu należy wpisać odpowiednio:
  1. Opłata za odpady - Imię i Nazwisko;
  2. Opłata za wywóz nieczystości - Imię i Nazwisko;
  3. Opłata za ścieki - Imię i Nazwisko.

 

Wysokość opłat za odpady segregowane wynosi 6 zł od jednej osoby zamieszkałej, natomiast za odpady niesegregowane stawka ta wynosi 12 zł od jednej osoby zamieszkałej w danym gospodatstwie.

Na mocy uchwały nr XXXVI/303/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 6 lub więcej osób stawka opłat pozostaje stała i wynosi: w przypadku odpadów segregowanych 36 zł a nie segregowane 72 zł . 

 

  • Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.
  • Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Adamkach.
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Milanów pod adresem: Milanów, ul. Spółdzielcza. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych otwarty jest w poniedziałki w godzinach 9:00-17:00.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w wyznaczonych dniach oraz przekazywać do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Milanowie przy ulicy Spółdzielczej.

 

Informacja o osiągniętym przez gminę  poziomie recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji