Jak będą działały szkoły od 1 września?

Szanowni Rodzice,

1 września 2020 rozpoczniemy nowy rok szkolny. Inauguracja będzie skromna i odbędzie się w ograniczonym zakresie.

Na spotkaniach z Dyrektorami omówiliśmy Wytyczne MEN, MZ I GIS dla szkól i placówek, obowiązujące od 1 września 2020 r.

Decyzją MEN od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację stacjonarną (Wariant A) przestrzegając zalecanych przez MEN, MZ i GIS wytycznych (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii). Dyrektor szkoły, z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie mógł czasowo zawiesić zajęcia według wariantu B lub C, ale decyzja taka będzie uzgodniona z Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym.

Warunki nauki w poszczególnych szkołach są różne, co wynika głównie z ich wielkości i zagęszczenia, dlatego też realizacja wytycznych pomimo wspólnych ustaleń będzie odrębna dla każdej placówki. Szczegóły dotyczące zasad obowiązujących w poszczególnych jednostkach, znajdziecie Państwo na stronie internetowej poszczególnych szkół i palcówek:

Wszystkich dyrektorów czeka wyzwanie dotyczące zorganizowania pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić uczniom oraz pracownikom maksymalnie możliwe bezpieczeństwo.

Po spotkaniach i wspólnych ustaleniach z Dyrektorami rekomenduję:

1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się wg zasad ustalonych przez daną szkołę/placówkę. Dyrektorzy ustalą godziny spotkań, w których będzie mógł wziąć udział tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Rodzice tych uczniów będą mogli wejść na teren szkoły zachowując zasady reżimu sanitarnego tj. trzymając odległości, zasłaniając usta i nos maseczką oraz dezynfekując przed wejściem dłonie.
 • Rozpoczęcia (tj. spotkanie z wychowawcą) odbędą się zgodnie z ustalonym przez dyrektorów w każdej ze szkół harmonogramem.

2. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o procedurach obowiązujących w szkole.
 • Poszczególne oddziały /klasy w miarę możliwości będą korzystać z jednej sali. Nauczyciele będą przemieszczać się z klasy do klasy.
 • Każdy z uczniów powinien mieć przypisaną jedną i tą samą ławkę.
 • W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie będą przebywali w wyznaczonych dla oddziałów obszarach. Dopuszcza się konieczność noszenia maseczek przez uczniów i nauczycieli w czasie przerw.
 • W czasie przerw sale będą wietrzone, a przed zmianą uczniów w sali dezynfekowane przez obsługę szkoły.
 • Na korytarzach zostaną umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi.
 • Stołówki – zostanie ustalony stały harmonogramem przerw obiadowych dla poszczególnych oddziałów.
 • Lekcje w-f będą prowadzone w miarę możliwości na zewnątrz i z unikaniem bezpośrednich kontaktów miedzy uczniami (gry zespołowe). Dopuszcza się zajęcia koedukacyjne.
 • Organizowane przez szkołę zajęcia dodatkowe i poza lekcyjne będą ograniczone do minimum.
 • Nie będą organizowane wyjścia grupowe i wycieczki szkolne (do odwołania)
 • Dyrektor może podjąć decyzję o noszeniu maseczek prze uczniów
  i nauczycieli w czasie przerw.

3. RODZICE

W trosce o Państwa dzieci bardzo liczymy na Państwa wsparcie, empatię i zrozumienie. Oczekujemy od Państwa ścisłej współpracy, gdyż w tym okresie nabiera ona szczególnego znaczenia.

Wszystkie działania dyrektorów są podyktowane bezpieczeństwem uczniów i odpowiedzialnością za pracowników placówki. Prosimy o stosowanie się do procedur również wtedy, kiedy macie Państwo odmienne zdanie w jakimś obszarze.

 • Dyrektor może ograniczyć do minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. Dla rodziców będą wyznaczone strefy oczekiwania na dziecko.
 • Wejście rodzica na teren budynku będzie wiązało się z koniecznością zmierzenia osobie dorosłej temperatury, zasłonięciem nosa i ust maseczką oraz dezynfekcją rąk.
 • Prosimy rodziców, ze względu na konieczność wprowadzenia procedur dotyczących odpowiedniego metrażu na ucznia, o zapisywanie dzieci na świetlicę i obiady tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście konieczne.
 • Pierwsza i w obecnej sytuacji najważniejsza wskazówka dotyczy nie posyłania do szkoły dziecka chorego i informowania dyrekcji szkoły o objęciu kwarantanną bądź izolacją domowników.

Jako przedstawiciel organu prowadzącego jestem w stałym kontakcie z dyrektorami i służę pomocą w każdym możliwym zakresie i zapewniam, że samorząd gminy będzie wspierał dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w tym trudnym okresie. Proszę wszystkich o spokojne i racjonalne podejście do rozwiązań wprowadzonych przez dyrektorów w każdej ze szkół, oraz o zachowywanie obowiązujących zasad czyli częstej dezynfekcji rąk, zakładania maseczek w miejscach publicznych zamkniętych oraz utrzymywanie dystansu społecznego.

Mam nadzieję, że powrót do normalności jest kwestią czasu, czego nam wszystkim życzę.
Wójt Gminy Milanów
Paweł Krępski