Dnia   26 listopada 2020 r. o godz.900w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie,  ul. Kościelna  3a,  odbędzie się XVII sesja Rady Gminy  VIII Kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 • Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 • Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 • Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze.
 • Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału publiczności oraz sołtysów. Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej www.milanow.pl

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik