Dnia   26 marca 2021 r.

o godz.900w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy

w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się

XX sesja Rady Gminy  VIII Kadencji

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Milanów w 2020 r.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety sołtysom z terenu Gminy Milanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego Doliny Zielawy 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Milanów na lata 2021-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Milanów na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie.
 17. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie w roku 2020.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024 za rok 2020.
 19. Informacja o realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanowie w 2020 r.
 20. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Milanów za 2020 rok.
 21. Przestawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Milanów za 2020 rok.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału publiczności oraz sołtysów. Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej www.milanow.pl

 

 Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik