aaa 

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy w Milanowie został uruchomiony Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Punkt jest czynny w godzinach:
Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 13:30 - 15:30
Piątek: 13:00 - 14:00
W punkcie będzie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze" ,a także pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność rozliczającego dotację. Osoby koordynujące: Justyna Czarnacka, Magdalena Kowalik  tel. 83 356 76 26    
 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami POŚ oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji ww. wzory zostaną określone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw klimatu.

Zgodnie z art. 12 ustawa zmieniająca przewidziała okres przejściowy potrzebny do dostosowania się do nowych regulacji wszystkim jej adresatom, nakazując stosowanie przepisów dotychczasowych do wydawania zaświadczeń, jeżeli postępowania w tych sprawach zostały wszczęte albo będą wszczęte przed dniem 1 sierpnia 2021 r.

 W okresie przejściowym, pomimo uchylenia przepisów rozporządzenia, możliwe jest jego stosowanie, zgodnie bowiem z ustawową dyspozycją, wobec postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie żądań składanych do dnia 31 lipca 2021 r. i niezakończonych w tym terminie mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, a zatem stosuje się wzory, określone we ww. akcie wykonawczym.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 r. ww. dokumenty wymagane przez POŚ będą sporządzane na podstawie wzorów określonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do wzorów umieszczonych na BIP, obowiązujących od 1 sierpnia

Link do programu czyste powetrze 

Złożonych Wniosków:44Zawartych Umów: 36Zrealizowanych przedsięwzięć:18Kwota wypłaconych dotacji: 269 475,86zł

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy