logo do oswietlenia

Gmina Milanów realizuje obecnie projekt pt. „Promocja niskoemisyjności na terenie Gminy Milanów” współfinasowany w ramach Działania 5.5 : Promocja niskoemisyjności, Osi 5 : Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie nr RPLU.05.05.00-06-0025/19.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację oświetlenia ulic w Gminie Milanów poprzez wymianę istniejących, wyeksploatowanych 40 opraw sodowych o mocy 150W na oprawy ze źródłami typu LED oraz zamontowanie naświetlaczy LED o mocach 300 W i 400 W na terenie stadionu w miejscowości Milanów. Oświetlenie zostanie wyposażone w system regulacji mocy. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy. Inwestycja jest realizowana na terenie miejscowości: Milanów, Kopina, Radcze, Rudno, Rudzieniec, Kostry, Czeberaki, Cichostów, Okalew. Zakres projektu wynika z aktualnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą nr XIV/108/2016 Rady Gminy Milanów z dnia 29 lutego 2016 r. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wynika realizacji projektu wynosi 13,70 ton/rok.

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Milanów. W wyniku modernizacji oświetlenia ulic w gminie możliwe stanie się obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Montaż nowego oświetlenia na terenie stadionu w miejscowości Milanów podniesie komfort a także znacznie zwiększy możliwości korzystania z obiektu przez mieszkańców gminy. Istotnym efektem modernizacji jest znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągniecie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii i obniżeniem szkodliwej emisji CO2 oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. Cel projektu spójny jest z założeniami Działania 5.5 RPO WL zakładającymi promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów i realizację zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020.

Całkowity koszt projektu: 292 879,00 zł

Koszty kwalifikowalne:    238 113,01 zł

Dofinansowanie:             201 236,13 zł