Z A W I A D O M I E N I E
Dnia 8 czerwca 2022 r.

o godz.9.00w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Milanowie, ul. Kościelna 11a, odbędzie się
XXXI sesja Rady Gminy VIII Kadencji

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/229/2022 Rady Gminy Milanów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów w 2022 roku.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Melnik