Z A W I A D O M I E N I E
Dnia 20 lipca 2022 r.

o godz.9.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Milanowie, ul. Kościelna 11a, odbędzie się
XXXII sesja Rady Gminy VIII Kadencji

 

Proponowany porządek obrad:
• Otwarcie sesji.
• Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
• Informacja Wójta o pracy między sesjami.
• Przedstawienie raportu o stanie Gminy Milanów za 2021 rok.
• Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Milanów.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Milanów.
• Rozpatrzenie:
a. Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milanów za 2021 rok.
b. Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Milanów.
c. Informacji o stanie mienia Gminy Milanów.
d. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
e. Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milanów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Milanów
na rok szkolny 2022/2023
• Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Milanów
w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2022 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Milanów w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 r.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku.
• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I.

• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/229/2022 Rady Gminy Milanów z dnia 22 kwietnia 2022r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów w 2022 roku.
• Wolne wnioski i zapytania.
• Zamknięcie obrad.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Melnik