Z A W I A D O M I E N I E

Dnia   19 września 2022 r.

o godz.900w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

 w Milanowie, ul. Kościelna 11a,  odbędzie się

XXXIII sesja Rady Gminy  VIII Kadencji

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
a. wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
b. ślubowanie nowo wybranego radnego.
3. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Zdrowotnej Rady Gminy Milanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Rolnej Rady Gminy Milanów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy