Z A W I A D O M I E N I E
Dnia 3 marca 2023 r.
o godz.9.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Milanowie, ul. Kościelna 11a, odbędzie się
XXXIX sesja Rady Gminy VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie quorum,  
b. przyjęcie porządku obrad
c. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji
3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Milanów w 2022 r.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Milanów lub jej jednostkom podległym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Milanów i Kolonia Milanów. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milanów. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ”  na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Milanów do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Milanów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Milanów na 2023 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Milanów. 
21. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Milanów za 2022 r.
22. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Rady Gminy Milanów za 2022 r.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Gminy
   Jerzy Melnik

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy