program asysten rodziny

  

Miło nam poinformować, iż Gmina Milanów od 01 marca 2023 r. rozpoczęła realizację programu „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gmina Milanów otrzyma środki finansowe w związku z przystąpieniem do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 https://www.gov.pl/web/rodzina  Wartość dofinansowania wynosi 340 119,00 zł.

Do udziału w programie zakwalifikowano 13 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Milanów, które otrzymają  wsparcie asystenta osobistego.

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI:

Osoby niepełnosprawne od 18 r. ż. posiadające:

- orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności

- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

KWALIFIKACJE ASYSTENTÓW:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  1. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
    w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  2. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że wskazana osoba spełnia przynajmniej jeden z warunków wym. w punkcie 1 lub 2 oraz złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

  USŁUGI ASYSTENTA POLEGAJĄ NA:

- pomoc uczestnikowi programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego

- pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ:

- usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godz. na dobę

- rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

- od: 01.03.2023 r. do 31.12.2023 roku

ASYSTENT OSOBY NIEELNSPRAWNEJ GOPS 1

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy