Z A W I A D O M I E N I E

Dnia   24 listopada 2023 r.

o godz.900w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

 w Milanowie, ul. Kościelna 11a,  odbędzie się

XLVI sesja Rady Gminy  VIII Kadencji

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad,
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Milanów na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Milanów na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków  ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Milanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby wymienione w art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy