logo_fundusze_lubelskie.png

Gmina Milanów wraz ze Szkołą Podstawową w Milanowie i Rudnie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój edukacji w Gminie Milanów”.FELU.10.03-IZ.00-0157/23

 

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2024r. do 30 czerwca 2025r. w Gminie Milanów w:
 2. Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Milanowie;
 3. Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Rudnie.
 4. Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia 2 szkół podstawowych z Gminy Milanów poprzez wdrożenie programów rozwojowych 2 szkół i realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 130 uczniów i uczennic kwalifikacji, do nabycia kompetencji przez min. 90% z 23 nauczycieli oraz do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkół poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w projekcie w okresie 01.03.2024 - 30.06.2025.
 5. Wdrożenie w szkołach podstawowych programów rozwojowych w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.F – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia.
 6. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:
 7. 130 uczniów i uczennic z klas I – VIII z dwóch szkół podstawowych w Gminie Milanów w tym:
 • Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Milanowie 80 uczniów/uczennic;
 • Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Rudnie 50 uczniów/uczennic;
 • W ramach projektu wsparciem objętych zostanie minimum 117 uczniów/uczennic z terenów wiejskich. 90% z 130 uczniów/uczennic nabędzie kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe poprzez udział w:

- zajęciach dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań)

- doradztwie zawodowym

- oraz wyjazdach edukacyjnych;

 • W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 16 uczniów (w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami) o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w:

- zajęciach dodatkowych

- oraz wyjazdach edukacyjnych;

 1. oraz 23 nauczycieli z dwóch szkół podstawowych w Gminie Milanów w tym:
 • Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Milanowie 10 nauczycieli;
 • Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Rudnie 13 nauczycieli;
 • W ramach projektu 21 nauczycieli/nauczycielek podniesie swoje kompetencje zawodowe.
 1. W ramach projektu dwie szkoły zwiększą swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

 

 

Całkowitykosztprojektu: 705 105,10 zł. w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa – 34 995,77 zł

- dofinansowanie z budżetu Gminy Milanów – 70 770,00 zł.

- dofinansowanie projektu z UE: 599 339,33 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Działanie 10.03 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

#FunduszeUE,#FunduszeEuropejskie

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy