Dnia   25 kwietnia 2024 r. 

o godz.1300w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy

w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się

L Sesja Rady Gminy VIII Kadencji

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad,
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów w 2024 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Milanów za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Milanów z organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

                                         

Przewodniczący Rady Gminy

   Jerzy Melnik

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy