Podział świadczeń z pomocy społecznej:
1. Świadczenia pieniężne:

a). zasiłek stały,
b). zasiłek okresowy,
c). zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d). zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e). pomoc dla rodzin zastępczych,
f). pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
g). świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
h).wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
2. Świadczenia niepieniężne:
a). praca socjalna,
b). bilet kredytowany,
c). składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d). składki na ubezpieczenie społeczne,
e). pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f). sprawienie pogrzebu,
g). poradnictwo specjalistyczne,
h). interwencja kryzysowa,
i). schronienie,
j). posiłek,
k). niezbędne ubranie,
l). usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
m). specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n). mieszkanie chronione,
o). pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p). opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
r). pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
s). szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-
3. Program wieloletni „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a) dzieciom do 7 roku życia;
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt. 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy