PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY MILANÓW


Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w tym:
- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
- zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), zarządzeniem Wójta nr 532/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku, został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Milanów. Straciło moc zarządzenie Zarządzeniem Wójta Nr 67/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- policji;
- oświaty;
- ochrony zdrowia;
- organizacji pozarządowych.
W określonych przypadkach w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą także wchodzić przedstawiciele:
- sądu
- żandarmerii wojskowej.

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanowie ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów.
Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 7 września 2023 roku. Na posiedzeniu został wybrany przewodniczący zespołu w osobie Pani Jolanty Krępskiej oraz zastępca przewodniczącego zespołu w osobie Pani Grażyny Gronowskiej.
Numery kontaktowe:
Przewodniczący zespołu: 833567638
Zastępca przewodniczącego- 833567639

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz 1249 z późn. zm)).
ZADANIA ZESPOŁU:
1. Diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym.
2. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej; w tym opracowanie gminnej ulotki o tematyce przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową.
4. Opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
6. Powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych do prac z indywidualnymi przypadkami i monitorowanie realizowanych przez nich zadań.
7. Poszerzanie składu grup diagnostyczno- pomocowych na wniosek grupy.
8. Monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”.
9. Kierowanie i zobowiązanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub programie psychologiczno-terapeutycznym oraz informowanie o podmiocie realizującym powyższe programy. Członkowie zespołu pouczają osobę stosującą przemoc domową o obowiązku dostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczeń o zgłoszeniu się do uczestnictwa w co najmniej jednym z w/w programów.
10. Przesyłanie informację o skierowaniu danej osoby na zajęcia korekcyjno-edukacyjne lub psychologiczno-terapeutyczne do starosty właściwego powiatu oraz występuje z wnioskiem o przekazanie danych dotyczących terminów realizacji tych programów.
11. Zawiadomienie grupy diagnostyczno-pomocowej o skierowaniu osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach dla osób stosujących przemoc domową: korekcyjno- edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym.
12. Członkowie zespołu pracują w sposób skoordynowany, zgodnie z zasadą współpracy i podczas posiedzeń będą wymieniali swoje informacje, spostrzeżenia, zgłaszali ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Milanów.
13. Członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

ZADANIA GRUP DIAGNOSTYCZNO POMOCOWYCH I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI
1. Grupę powołuje zespół interdyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. Grupa powoływana jest na piśmie w formie wniosku. Grupa diagnostyczno-pomocowa dokonuje diagnozy i oceny sytuacji rodziny w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, realizuje n/w zadania.
2. W przypadku potwierdzenia informacji o stosowaniu przemocy, prowadzenie procedury Niebieskie Karty, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W przypadku nie potwierdzenia informacji o stosowaniu przemocy domowej odstępuje się od dalszych działań. O odstąpieniu od dalszych działań zawiadamia się osoby wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”.
3. Prace w ramach grup diagnostyczno-pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Koordynatorem danej grupy jest pracownik socjalny, wyznaczony do danego rejonu opiekuńczego. Dokumentację z posiedzenia grupy sporządza jej koordynator i przekazuje dw. przewodniczącemu zespołu, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy.
4. Na pierwszym posiedzeniu grupy ustalany jest plan pomocy rodzinie. Pracownik socjalny pracuje z osobą doznającą przemocy domowej i opracowuje indywidualny plan pomocy zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami na pierwszym jej posiedzeniu. Funkcjonariusz policji pracuje z osobą stosującą przemoc w rodzinie i na pierwszym posiedzeniu grupy wskazuje zakres współpracy, jak też częstotliwość odwiedzin danej osoby. Do zadań funkcjonariusza policji należy także nadzorowanie udziału osoby stosującej przemoc domową w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznym.
5. Wizyty pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji w miejscu zamieszkania rodziny odbywają się w celu oceny sytuacji osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową. Z każdej wizyty sporządzana jest notatka służbowa.
6. W przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej – realizacja procedury Niebieskie Karty.
7. Członkowie grupy w przypadku nieobecności osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej zawiadamiają ją pisemnie o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”.
8. Podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, jak też stosujących przemoc domową, zgodnie z ustalonym planem pomocy danej rodzinie.
9. Grupa robocza kieruje do zespołu wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno- terapeutycznych.
10. W przypadku nie uczestniczenia w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych przez osobę stosującą przemoc domową funkcjonariusz policji informuje o tym fakcie członków grupy diagnostyczno-pomocowej.
11. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia przez osobę stosującą przemoc o udziale w programach do których została skierowana, grupa diagnostyczno-pomocowa dwukrotnie wzywa ją z zachowaniem 30 dniowych odstępów do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego udział w programach: korekcyjno- edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym.
12. Niedostarczenie w/w zaświadczenia skutkuje złożeniem przez grupę diagnostyczno-pomocową do zespołu wniosku o złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc o którym mowa w art. 66c- kodeksu wykroczeń.
13. Członkowie grupy realizują plan pomocy rodzinie ustalony na pierwszym posiedzeniu grupy, monitorują sytuację osób doznających przemocy lub zagrożonych wystąpieniem przemocy, w tym również co najmniej 9 miesięcy po zakończeniu procedury. Monitoring rodziny dokumentowany jest w formie notatki służbowej i przedkładany jest koordynatorowi grupy roboczej i oryginał znajduje się w teczce osobowej. Do dokumentacji ma stały wgląd przewodniczący zespołu, który może udzielać wskazówek, uwag nt. dalszej współpracy z rodziną.
14. Członkowie grupy dokumentują podjęte działania w formie notatek służbowych. W przypadku decyzji o zakończeniu procedury w danej rodzinie sporządzane są protokoły zakończenia procedury, które stanowią podstawę do: - ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej; - uznania o braku zasadności podejmowania działań.
15. Członkowie grupy informują przewodniczącego zespołu o efektach podjętych działań na piśmie, w formie protokołu z posiedzeń grup.
16. Członkowie grupy mogą składać wnioski do zespołu interdyscyplinarnego w celu poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o następujących przedstawicieli: asystenta rodziny, nauczyciela wychowawcę, pedagoga, psychologa, terapeutę będących przedstawicielami podmiotów z którymi Wójt Gminy Milanów zawarł porozumienia.
17. W przypadku osób znajdujących się pod nadzorem kuratora sądowego , członkowie grupy mogą składać wnioski do zespołu interdyscyplinarnego w celu poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o zawodowego kuratora sądowego lub kuratora społecznego, który zostanie wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.
18. Prace w ramach grup diagnostyczno- pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Częstotliwość wizyt w miejscu zamieszkania danej rodziny jest określana na pierwszym posiedzeniu grupy podczas ustalania planu pomocy danej rodzinie. Z każdej wizyty sporządzana jest notatka służbowa, która zawiera ocenę sytuacji i informację o ewentualnych efektach/ braku efektów w realizowaniu planu pomocy .
19. Zakończenie procedury Niebieskie Karty jest dokumentowane w formie protokołu) i następuje w przypadku:
a) ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej;
b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
O zakończeniu procedury zawiadamia się zarówno osobę stosującą przemoc w rodzinie, jak również osobę doznającą przemocy.
20. Członkowie grup wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.
21. Wobec osób doznających przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową wobec których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, członkowie grupy roboczej prowadzą działania monitorujące- analiza i ocena sytuacji, przez okres 9 miesięcy i dokumentują je na piśmie w formie notatki służbowej.

 

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

ulotka przeciwdzialanie przemocy domowej


Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy