Zakres prowadzonych spraw:

Referat organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu Gminy, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Rady Gminy, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań Referatu należy:

 1. opracowywanie projektu Statutu Gminy i jego nowelizacji,
 2. opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Urzędu oraz kontrola ich realizacji,
 3. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 4. prowadzenie zbioru upoważnień i porozumień do załatwiania spraw w imieniu Wójta,
 5. prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta ,
 6. uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Gminy, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
 7. obsługa prawna, kancelaryjna i organizacyjno techniczna Rady Gminy i Urzędu Gminy,
 8. organizowanie posiedzeń Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy oraz przygotowywanie materiałów,
 9. wdrażanie uchwał Rady Gminy oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 10. prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy i przesyłanie ich do organów nadzorczych,
 11. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,
 12. prowadzenie sekretariatu urzędu i archiwum zakładowego,
 13. wykonywanie zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 14. prowadzenie ewidencji i skierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych do Urzędu,
 15. organizacja współpracy z sołectwami,
 16. współpraca z Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych,
 17. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 18. prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej urzędu, oraz dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 19. prowadzenie spraw związanych z Centralna Ewidencją i Działalnością Gospodarczą,
 20. prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich,
 21. wydawanie i cofanie zezwoleń na alkohol,
 22. udzielanie zezwoleń na organizacje imprez masowych i nadzorowanie zbiórek publicznych,
 23. prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 24. prowadzenie Stałego Rejestru wyborców,
 25. wykonywanie spraw związanych z wyborami,
 26. obsługa informatyczna Urzędu Gminy,
 27. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji.
 28. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budyniem Urzędu Gminy,
 29. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie Urzędui w otoczeniu Urzędu,
 30. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.