Zakres prowadzonych spraw:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy orazabsolutorium dla Wójta,
 2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Gminy oraz przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i wieloletnie prognozie finansowej,
 3. sporządzanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych,
 4. sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
 5. sporządzanie sprawozdań i informacji związanych z realizacją zadań zleconychzakresu administracji rządowej lub realizowanych na podstawie porozumień,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 7. nadzór na d obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,
 8. nadzór nad realizacją budżetu przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne
 9. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 10. prowadzenie spraw zawiązanych z obiegiem dokumentów finansowo księgowych ustalonym odrębnym zarządzeniem Wójta,
 11. dekretowanie dokumentów księgowych,
 12. rozliczanie dotacji udzielanych gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom na podstawie odrębnych umów,
 13. prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 14. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 15. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, a w szczególności:

              a)prowadzenie ewidencji podatników i użytkowników,

              b)prowadzenie ewidencji podatkowej,

             c)podejmowanie czynności zmierzającej do egzekucji administracyjnej świadczeń
                    pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
             d)przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
             e)gromadzenie i przechowywanie oraz sprawdzanie pod względem zgodności ze
                 stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych,
             f)prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
             g)prowadzenie terminowej i bieżącej windykacji należności,
             h)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie odroczeń, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych,
             i)prowadzenie kontroli podatkowej,
             j) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,
   16)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz    rozliczanie otrzymanej dotacji w tym zakresie,

   17)     prowadzenie kontroli Urzędu oraz jednostek podległych Gminie,

   18)     prowadzenie obsługi kasowej,
   19)     współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem  Ubezpieczeń Społecznych, bankiem wykonującym obsługę kasową, bankiem    finansującym oraz z organami     administracji rządowej w zakresie zadań zleconych i powierzonych, a także z j.s.t. w zakresie     zadań przyjętych i realizowanych wspólnie,
   20)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
   21)    kontrola zgodności planów finansowych z budżetem Gminy,
   22)    prowadzenie ewidencji i rozliczania podatku VAT,
   23)    prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia i materiałów,
   24)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   25)    prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw związanych z ewidencją księgową operacji wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
   26)    rozliczanie i przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż samorząd gminy,
   27)    zapewnienie obsługi finansowo-księgowej placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę w sprawach finansowych,
   28)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.