Zakres prowadzonych spraw:

Referat Inwestycji prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych, prowadzeniem spraw związanych zagospodarowanie przestrzennym Gminy oraz prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne.
Do podstawowych zadań Referatu należy:
1)    wykonywanie zadań określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu     przestrzennym,
2)    opiniowanie możliwości projektów podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym     planem zagospodarowania przestrzennego,
3)    przygotowywanie opinii, uzgodnień i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego,
4)    prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem prac przygotowawczych w zakresie    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów     zagospodarowania przestrzennego,
5)    przygotowywanie projektów i realizacja uchwał Rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego przyjęcia,
6)    przygotowywanie i realizacja uchwał Rady w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu     zagospodarowania przestrzennego,
7)    udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz     wydawanie wypisów z planu,
8)    występowanie do organów nadzoru budowlanego do podjęcia działań w zakresie kontroli                      i oceny stanu technicznego oraz nakazów wykonania prac zabezpieczających lub rozbiórki w obiektach budowlanych stanowiących zagrożenie,
9)    przekazywanie do Referatu Finansowego środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji
10)     wykonywanie zadań w ramach zarządcy dróg gminnych w tym wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego,
11)    prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i oświetlenia     ulicznego,
12)    przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na planowane prace remontowe,
13)    prowadzenie nadzoru nad zawieraniem umów na wykonanie prac projektowych, inwestora     zastępczego, inspektora nadzoru i wykonawstwa,
14)    opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
15)    udział w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby pozyskiwania przez Gminę dotacji,     kredytów, pożyczek oraz innych środków ze źródeł zewnętrznych,
16)    organizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
17)    prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
18)    prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą z gminami partnerskimi w zakresie inwestycji,
19)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.