Zakres prowadzonych spraw:

Do podstawowych zadań Stanowiska należy:


1)    zarządzanie zasobami gruntów komunalnych (gminnych),
2)    zarządzanie  gminnym zasobem nieruchomości,
3)    prowadzenie spraw związanych ze zbyciem, obciążeniem, wydzierżawieniem,      wynajmowaniem, użyczeniem nieruchomości,
4)    opracowywanie informacji o stanie mienia gminnego,
5)    prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem,       wymierzaniem i pobieraniem  z tego tytułu opłat,
6)    wykonywanie czynności związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
7)    przygotowywanie wniosków do sądu o założenie ksiąg wieczystych,
8)    składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw Gminy do nieruchomości oraz wprowadzania w nich zmian,
9)    prowadzenie spraw związanych z geodezyjnym podziałem nieruchomości,
10)    prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, łowiectwa, rybołówstwa i ochrony zwierząt,
11)    prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenie gminy oraz ustalanie, pobieranie i umarzanie opłat z powyższego tytułu,
12)    kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączaniu ich z produkcji rolnej,
13)    prowadzenie spraw obrotu, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczania, podziału                             i wywłaszczenia nieruchomości oraz przeznaczania gruntów pod budownictwo,
14)    współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.