Zakres prowadzonych spraw:

Do podstawowych zadań Stanowiska należy:


1)    wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony i współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
2)    prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
3)    wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności,
4)    realizowanie zadań w zakresie planowania i organizowania działalności obrony cywilnej w Gminie,
5)    opracowanie i aktualizowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu,        planów obrony cywilnej i innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej na administrowanym terenie,
6)    organizowanie na terenie gminy niezbędnych formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie     ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w obronie cywilnej,
7)    wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
8)    współpraca z jednostkami OSP z terenu Gminy Milanów, Komendantem Gminnym i innymi jednostkami działającymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
9)    prowadzenie ewidencji materiałów pędnych i rozliczanie zużycia paliwa,
10)    wykonywanie zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie w zakresie określonym  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milanów,
11)    wykonywanie zadań z zakresu funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  
    Komunalnych i oczyszczalni ścieków,
12)    nadzór nad pracownikami interwencyjnymi,
13)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
14)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.