Zakres prowadzonych spraw:

Do podstawowych zadań Stanowiska należy:
1)    wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
2)    prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,
3)    prowadzenie dokumentacji stanu przyrody i ewidencja pomników przyrody,
4)    prowadzenie postępowań w zakresie ochrony środowiska,
5)    udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie,
6)    wykonywanie zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie w zakresie wymiaru, poboru, egzekucji i sprawozdawczości za odbiór odpadów komunalnych,
7)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki ściekowej,
8)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.