Zakres prowadzonych spraw:

1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych związanych nimi przepisami oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych a w szczególności:
     1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny   osób,
     2) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o orzecznictwo sądowe i decyzje  administracyjne,
     3) sporządzanie i wydawanie odpisów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
     4) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
     5) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
     6) przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających     zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, wyborze nazwisk, jakie będą nosić  małżonkowie oraz dzieci zrodzone z małżeństwa, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska  noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki oraz  innych wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu  cywilnego,
     7)wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
     8) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk,
     9) prowadzenia spraw z zakresu wyróżnienia długoletnich pożyć małżeńskich i innych rocznic,
    10) prowadzenie korespondencji z konsularnymi placówkami polskimi za granicą,
    11) wykonywanie zadań gminy określonych w przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego,
    12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
   1) pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Pełnomocnika ds. Systemu  Zarządzania Jakością,
   2) prowadzi sprawy z zakresu przyznawania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy pomocy materialnej o charakterze socjalnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
   3)prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy.